AUTO-CONSULT

uw AUTOMOTIVE EXPERT

VOOR CONSUMENT & BEDRIJF
ALGEMENE VOORWAARDEN

 

Algemene voorwaarden van AUTO-CONSULT, KvK 73332402, gevestigd te 7327 LB Apeldoorn aan het Schoutenveld 924.

1: TOEPASSELIJKHEID

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle met AUTO-CONSULT gesloten overeenkomsten en door AUTO-CONSULT uitgebrachte offertes. Afwijking van deze algemene voorwaarden is mogelijk mits dit schriftelijk (waarmee ook bedoeld wordt: per e-mail) tussen partijen is overeengekomen.

2: BETALING EN TERMIJNEN

2.1 Voor aan AUTO-CONSULT verstrekte opdrachten geldt in beginsel dat de werkzaamheden door AUTO-CONSULT op uurtariefbasis worden verricht, tenzij anders is overeengekomen. Indien werkzaamheden op uurtariefbasis worden verricht, zal AUTO-CONSULT de verrichte werkzaamheden maandelijks of na voltooiing van de opdracht factureren.
2.2 Indien werkzaamheden worden verricht op basis van een uurtarief, kan AUTO-CONSULT een vooruitbetaling verlangen. Indien een betaald voorschotbedrag is verbruikt c.q. verrekend met een maandfactuur (als bedoeld in 4.1), kan AUTO-CONSULT een aanvullende vooruitbetaling verlangen.
2.3 AUTO-CONSULT behoudt zich het recht voor om de aan haar opgedragen werkzaamheden op te schorten of te staken vanaf het moment dat de vervaltermijn van een voorschotfactuur is verstreken en u die voorschotfactuur niet of niet volledig heeft voldaan. Indien deze opschorting/staking nadelige gevolgen heeft voor u, kan AUTO-CONSULT hiervoor nimmer aansprakelijk worden gehouden.
2.4 Indien werkzaamheden op uurtariefbasis worden verricht, kan er een maximumbedrag worden overeengekomen. In dat geval geeft AUTO-CONSULT u de garantie dat er nooit meer zal worden gefactureerd dan het overeengekomen maximumbedrag. Dit maximumbedrag geldt uitsluitend voor het honorarium en niet voor de overige kosten, zoals bijvoorbeeld (doch niet uitsluitend) verschotten en reiskosten.
2.5 Indien met u een vaste prijsafspraak is overeengekomen, dan ziet die vaste prijs uitsluitend op het honorarium, tenzij anders overeengekomen. Kosten van derden en/of verschotten zijn niet bij de vaste prijs inbegrepen. De overeengekomen vaste prijs dient bij aanvang van de opdracht ineens (vooruit) te worden betaald, tenzij anders overeengekomen. AUTO-CONSULT behoudt zich het recht voor om niet eerder met de werkzaamheden aan te vangen, dan nadat de overeengekomen vaste prijs volledig is voldaan.
2.6: Reiskosten worden achteraf in rekening gebracht en bedragen € 0,23 per kilometer incl.  BTW.
2.7 Door AUTO-CONSULT verzonden facturen dienen binnen 14 dagen na dagtekening te worden voldaan, met uitzondering van voorschotfacturen (als bedoeld in 2.3) en vaste prijsfacturen (als bedoeld in 2.5). Deze dienen binnen 3 dagen na dagtekening te worden voldaan, tenzij op de voorschot- of vaste prijsfactuur een langere betaaltermijn is vermeld.
2.8 Indien de opdrachtgever niet binnen 10 werkdagen volgend op de factuurdatum heeft gereclameerd,  wordt de factuur geacht te zijn aanvaard en erkend.
2.9 Bij niet-tijdige betaling van (maand)facturen (als bedoeld in 2.1) en vaste prijsfacturen (als bedoeld in 2.5) bent u van rechtswege in verzuim en bent u wettelijke (handels)rente verschuldigd vanaf de vervaldatum van de factuur tot aan de dag der algehele voldoening. Ook bent u in dat geval de buitengerechtelijke kosten verschuldigd ter hoogte van 15% van de hoofdsom met een minimum van € 300,-, te vermeerderen met BTW.

3: INFORMATIEPLICHT

3.1 In geval van een vaste prijsafspraak of een prijsafspraak waarbij een maximumbedrag overeen is gekomen, bent u gehouden vooraf juiste en volledige informatie aangaande de opdracht aan AUTO-CONSULT te verstrekken. Indien u twijfelt of de bij u bekende informatie relevant is voor de behandeling van de zaak, dient u deze informatie altijd aan AUTO-CONSULT voor te leggen. Indien door u onvolledige of onjuiste informatie is verstrekt, of indien de nodige informatie te laat is verstrekt, behoudt AUTO-CONSULT zich uitdrukkelijk het recht voor om de overeenkomst met u vernietigen c.q. te ontbinden en de reeds verrichtte werkzaamheden op basis van het standaard uurtarief van AUTO-CONSULT in rekening te brengen.
3.2 AUTO-CONSULT moet er vanuit kunnen gaan dat gegevens zoals door opdrachtgever verstrekt correct en volledig zijn. Mocht AUTO-CONSULT als gevolg van onjuistheid en/of onvolledigheid van deze gegevens schade lijden, dan is de opdrachtgever gehouden die schade aan benadeelde(n) te vergoeden.

4: AANSPRAKELIJKHEID

4.1 Aansprakelijkheid van AUTO-CONSULT en de aan haar verbonden personen uit hoofde van een aan AUTO-CONSULT verstrekte opdracht is beperkt tot het bedrag dat, in geval van aansprakelijkheid, door de aansprakelijkheidsverzekering van AUTO-CONSULT wordt uitbetaald, te vermeerderen met het door AUTO-CONSULT te betalen eigen risico. Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens hiervoor bedoelde verzekering voor aansprakelijkheid mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot een bedrag dat gelijk is aan het bedrag dat AUTO-CONSULT bij u in rekening heeft gebracht ter zake van de desbetreffende opdracht.
4.2 AUTO-CONSULT is niet aansprakelijk voor door Opdrachtgever of derden geleden indirecte schade, waaronder mede begrepen: gevolgschade (schade wegens gederfde winst, bedrijfsschade en immateriële schade.
4.3 AUTO-CONSULT is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door haar ingeschakelde derden.

5: KLACHTEN

Klachten dienen binnen 30 dagen na (deel)levering van de diensten schriftelijk kenbaar te worden gemaakt aan AUTO-CONSULT, bij gebreke waarvan de mogelijkheid tot indienen van een klacht komt te vervallen. De ingediende klacht dient te zijn voorzien van een duidelijke nauwkeurige omschrijving en onderbouwing van de klacht samen met de onderliggende factuur.
Klachten die na behandeling op grond van de kantoorklachtenregeling niet zijn opgelost kunnen worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank in het arrondissement van het vestigingsgebied van AUTO-CONSULT.

6: FORUMKEUZE

6.1 Op alle met AUTO-CONSULT gesloten overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.
6.2 Geschillen met betrekking tot of verband houdende met een met AUTO-CONSULT gesloten overeenkomst worden bij uitsluiting voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement van het vestigingsgebied van AUTO-CONSULT.